துல்ஹஜ் மாதத்தின் சிறப்புகளும் அமல்களும்
Moulana Abdul Jaleel Kashifi Hazrat Bayan (Lecture) at Dheen Estate on 11-09-2015