குர்பானியின் சிறப்புகளும் அதன் சட்டங்களும்
Moulana Abdul JALEEL Kashifi Hazrat Bayan (Lecture) at Dheen Estate on 18-09-2015